UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

Ініціатива з етики

Ініціатива з етики проекту UCAN розпочалась в червні 2003 з дослідження міжнародного досвіду та опитування українських ОГС щодо їхнього ставлення до етики в третьому секторі.  Пізніше, за результатами дослідження, відбулися дискусії фокус-групи, котра обговорила питання розвитку етичного руху громадських організацій в Україні.  Учасники фокус-групи стали першими членами організаційного комітету, який на той час було сформовано для організації конференції. 

Перша Міжнародна конференція „Етичні засади діяльності організацій громадянського суспільства в Україні” відбулася в Києві 29-30 вересня 2003 року. Понад 100 учасників, серед яких представники громадських організацій України, Росії, Польщі, Естонії та Македонії взяли участь в обговоренні в різних аспектів етики третього сектору.

Головною темою обговорення на конференції стали питання діяльності НУО у різних сферах, наприклад, у стосунках з клієнтами, ЗМІ, донорськими організаціями, державними структурами, тощо. В результаті гарячих дискусій щодо актуальних проблем і завдань, учасники конференції прийняли рішення про необхідність створення Декларації (Декларація основних принципів діяльності громадських організацій) .

Впродовж наступного року діяльності оргкомітету проект Декларації був обговорений на круглих столах майже у всіх регіонах України.  За результатами обговорення були внесені доповнення до Декларації, створено веб-сайт www.etyka.org.ua

Вже у вересні 2004 року більш, ніж 100 представників українських громадських організацій взяли участь у всеукраїнській конференції „Етичні орієнтири третього сектору”, де затвердили остаточний варіант Декларації. Також учасники узгодили механізм приєднання до Декларації: кожна організація, яка згодна з принципами, викладеними в Декларації і хоче відкрито заявити про своє приєднання, може відповідно обговорити це рішення на зібранні своїх членів й надіслати Секретареві оргкомітету (etyka@etyka.org.ua) заяву та копію протоколу про приєднання до Декларації. Зразки таких документів можна знайти на сайті http://www.etyka.org.ua/to_join.htm, де також є перелік 45 організацій, які приєдналися на сьогодні.

Після другої конференції організаційний комітет продовжив роботу над популяризацією етичного руху серед українських організацій громадянського суспільства (ОГС).  За допомогою регіональних ініціативних груп було проведено 25 круглих столів в кожному регіоні України, під час яких знов підіймались питання щодо можливостей українських ОГС діяти відповідно до принципів, визначених в Декларації, яким чином можна реалізовувати в практичному житті етичні цінності, як просувати та популяризувати практику етичної діяльності більш широко у суспільстві тощо. 

Третя конференція „Етичний рух ОГС України: завдання та перспективи” відбулася в грудні 2005 року. На цієї конференції учасники визначили перспективу подальшого розвитку етичного руху в Україні.  Також до організаційного комітету приєднались нові люди.

Нові учасники, які приєдналися до Декларації, поділились своїми думками щодо переваг для пересічної української ОГС декларації та дотримання її принципів:

-        Декларація – добрий орієнтир під час прийняття складних рішень, ризикованих з точки зору втрати репутації та загрози для іміджу організації

-         Декларація - є дієвим інструментом при впровадженні певних принципів і формуванні стилю роботи як у відносинах з урядовими установами, так і з іншими ОГС.

-        Декларація дисциплінує організацію й допомагає співробітникам та всім членам організації по-новому глянути на цілі й задачі своєї діяльності, на стосунки  із цільовими групами як зовні, так і всередині організації

-        Приєднання до Декларація стає добрим доповненням до іміджу «надійної» організації, якій можна довіряти,  як у відношенні щирої і неформальної роботи з цільовими групами, так і у відношенні відповідальності і звітності перед громадою та донорськими структурами.

-        Декларація стимулює обговорення цінностей, норм і принципів спільної роботи співробітників і волонтерів, а також партнерів по коаліції чи членів професійних організацій.

Задумайтесь в черговий раз, може настав час й Вашій організації поповнити список «етичних» ОГС України? Тоді Ви зможете поділитись своїм досвідом практичного застосування Декларації на черговій Конференції прихильників етичного руху в Україні.

Автори: Роман Коваль, Юлія Єсмуханова

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Преамбула

Ми, організації громадянського суспільства (ОГС) * України:

  • усвідомлюючи свою роль активних учасників у процесах розвитку безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, а також трансформації українського суспільства на шляху до демократії, в якій панують верховенство права та повага до прав і свобод людини;
  • прагнучи зробити свій внесок у становлення демократичного суспільства в Україні;
  • погоджуючись, що базовими цінностями роботи ОГС є: прагнення діяти заради суспільного блага; пріоритетність потреб та проблем цільової групи та/або місцевої громади; рівність та повага до особистості; визнання соціокультурної різноманітності; незалежність та автономність;
  • приймаємо Декларацію етичних засад діяльності ОГС в Україні, якою ми будемо керуватися у своїй діяльності.

Основні етичні засади діяльності ОГС

Ми погоджуємося, що принципи відкритого демократичного суспільства є провідними для здійснення нашої діяльності, та беремо на себе відповідальність за дотримання таких засад у своїй роботі:

  • Демократичне управління та участь у процесі прийняття і впровадження рішень
  • Відкритість та прозорість
  • Відповідальність
  • Співробітництво та рівноправне партнерство

1 Демократичне управління та участь у процесі прийняття і впровадження рішень

Виходячи з того, що ОГС виражає і представляє численні та різноманітні інтереси та потреби суспільства та працює з метою їх задоволення,

1.1. ОГС докладає всіх можливих зусиль, щоб різноманітні інтереси та потреби суспільства були враховані в процесі розробки та впровадження державної політики;

1.2. ОГС забезпечує демократичне управління організацією шляхом залучення членів організації, представників цільової аудиторії та громади до своєї діяльності та процесу прийняття рішень.


2 Відкритість та прозорість

Визнаючи відкритість та прозорість одними з основних принципів становлення та розвитку демократичного суспільства,

2.1. ОГС дотримується цих принципів у своїй роботі та у відносинах з членами організації, цільовою групою, органами державної влади та місцевого самоврядування, донорами та іншими сторонами. Оприлюднення річного та фінансових звітів про роботу ОГС та регулярне інформування громадськості про свою діяльність – важливі засоби дотримання принципів відкритості та прозорості в роботі ОГС;

2.2. ОГС вважає чесну конкуренцію за необхідну умову діяльності та пропагує конкурсний підхід до реалізації програм ОГС. На таких засадах вона сама бере участь у конкурсах, а також проводить відкриті конкурси і забезпечує доступ до інформації про них.

3 Відповідальність

Усвідомлюючи свою відповідальність за становлення і розвиток безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, а також вплив на трансформаційні процеси,

3.1. ОГС діє відповідно до своєї місії та задекларованих цілей і принципів;

3.2. ОГС веде діяльність та надає послуги в межах своєї компетентності та прагне досягнення якнайвищих стандартів якості та професіоналізму;

3.3. ОГС у повсякденній роботі проявляє повагу до принципу верховенства права і сприяє підвищенню правової свідомості громадян;

3.4. ОГС складає чесний та прозорий бюджет, дотримується його виконання, а також звітує про фінансову діяльність;

3.5. ОГС максимально ефективно використовує фінансові, матеріальні, людські, природні та інтелектуальні ресурси задля реалізації своєї місії та досягнення цілей;

3.6. ОГС керується в діяльності принципом поваги до авторства і власності ідей та проектів. Пропагування відповідального використання інтелектуальних ресурсів серед партнерів та запобігання плагіату – важливі складові роботи ОГС.

4 Співробітництво та рівноправне партнерство

Визнаючи співробітництво та взаємоповагу важливими факторами у розвитку громадянського суспільства,

4.1. ОГС будує свої відносини з іншими суб’єктами (ОГС, клієнтами, громадою, ЗМІ, донорами, органами влади) на засадах доброзичливого та рівноправного партнерства, толерантності, розуміння та поваги;

4.2. ОГС виконує взяті на себе письмові та усні зобов’язання перед партнерами, клієнтами та суспільством взагалі.

Прикінцеві положення

Приєднання організації до Декларації свідчить про прийняття проголошених цінностей та принципів, яких вона зобов’язується дотримуватися на словах та в дії, а також поширювати їх у суспільстві.


* ОГС - добровільна самоврядна організація, яка реалізує законні цілі стосовно особистих немайнових прав, не підлягаючи управлінню з боку державних органів і не виконуючи функції таких органів” (акт Ради Європи „Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі” 2002 року, який підписала Україна).


  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені